Przed lotem

Jeżeli planujesz podróż jeszcze w tym roku sprawdź, co musisz wiedzieć o dodatkowych procedurach przed odlotem.

COVID-19

Wszystkie rejsy realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa stworzonymi na podstawie wytycznych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
Procedury obejmują zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i na lotnisku.

Obowiązkiem pasażera jest znajomość i przestrzeganie specyficznych ograniczeń lub obowiązków wprowadzonych w związku aktualną sytuacją epidemiczną w krajach do których Państwo się udajecie.
Prosimy o śledzenie na bieżąco zaleceń dla podróżujących na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Prosimy o zmianę terminu rezerwacji w uzgodnieniu z Państwa biurem podróży i rezygnację z wyjazdu, jeśli:

 • W ciągu ostatnich 7 dni przed planowaną podróżą stwierdzili Państwo u siebie symptomy COVID 19 (temperatura ciała 38°C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne);
 • Ktoś w Państwa najbliższym otoczeniu przejawiał opisane powyżej symptomy COVID 19 w ciągu ostatnich 14 dni;
 • W ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID 19.

UWAGA. Przypominamy, że osoby których stan zdrowia nie pozwala na bezpieczne odbycie podróży mogą nie zostać wpuszczone na pokład przez lotniskowe służby sanitarne.

 

Przed rejsem

 • Należy wydrukować i maksymalnie 24h przed rejsem wypełnić deklarację dotyczącą aktualnego stanu zdrowia. Formularz Deklaracji Zdrowotnej jest dostępny TUTAJ. Deklaracja będzie zbierana od Państwa przez agentów obsługi naziemnej przed wylotem i na jej podstawie otrzymają Państwo kartę pokładową (boarding) upoważniającą do wejścia na pokład naszego samolotu. Brak złożenia deklaracji będzie skutkował odmową przewozu;
 • Na terenie lotnisk i na pokładzie samolotu obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej. Zgodnie z zaleceniami europejskimi powinna być to maseczka medyczna, którą należy zmieniać zgodnie z zaleceniem producenta, a jeśli nie zostało to przez niego określone, nie rzadziej niż co 4 godziny. Bardzo prosimy o zabranie odpowiedniej ilości maseczek ochronnych, pozwalających na bezpieczne odbycie całej podróży;
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje pasażerów od 6 roku życia. Przy rejsach do i z Polski, decyzją krajowych władz sanitarnych obowiązek ten został wprowadzony dla pasażerów powyżej 4 roku życia. Zwolnieni z obowiązku są pasażerowie z przeciwwskazaniami medycznymi;
 • Maseczki trzeba będzie zdjąć na polecenie pracowników ochrony lub funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli paszportowej;
 • Prosimy o uwzględnienie w planie podróży na lotnisko wprowadzonych przez porty lotnicze procedur kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego i wcześniejsze przybycie na lotnisko, na około 3 godziny przed planowaną godziną startu, chyba, że Państwa biuro podróży wskazało inaczej;
 • Wstęp do terminala lotniska został ograniczony tylko dla pasażerów odbywających podróż danego dnia, w związku z czym prosimy o przygotowanie do okazania potwierdzenia rezerwacji oraz przybycie bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią pasażerowie wymagający asysty;
 • Prosimy o ograniczenie ilości bagażu podręcznego do niezbędnego minimum, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się po kabinie.

 

Na lotnisku

 • Wstęp do terminala lotniska został ograniczony tylko dla pasażerów odbywających podróż danego dnia, w związku z czym prosimy o przygotowanie do okazania potwierdzenia rezerwacji oraz przybycie bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią pasażerowie wymagający osoby towarzyszącej;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy pracownicy lotniska zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej a powierzchnie z którymi pasażerowi lub ich bagaże mogą mieć bezpośredni kontakt takie jak klamki czy przyciski w windach, wózki bagażowe czy pojemniki wykorzystywane podczas kontroli bezpieczeństwa są regularnie dezynfekowane;
 • Zgodnie z lokalnymi procedurami portu lotniczego wszyscy podróżni wchodzący do terminala mogą podlegać obowiązkowemu badaniu temperatury ciała. Pomiar temperatury wykonywany jest metodą bezdotykową przez bramki z kamerami termowizyjnymi;
 • Pasażerowie z objawami COVID-19 (temperatura ciała 38°C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) podlegają dwukrotnemu pomiarowi temperatury z przerwą 15 min. w pomieszczeniu do oceny zdrowia pasażerów. Na podstawie wyników badania służby medyczne podejmują decyzję o możliwości odbycia podróży;
 • Podczas przebywania na terenie lotniska (m.in. na terenie terminala, w trakcie kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej, podczas wchodzenia i wychodzenia z samolotu, przy odbiorze bagażu) konieczne jest utrzymanie dystansu fizycznego pomiędzy pasażerami wynoszącego co najmniej 1,5 m.

UWAGA, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pasażerowie nie przestrzegający obowiązkowych środków zapobiegawczych podlegają odmowie wejścia do terminala i na pokład statku powietrznego.

 

Na pokładzie

 • Poza obowiązkowym noszeniem maseczki, prosimy o przestrzeganie zasad higieny – dezynfekcję dłoni odpowiednim płynem, zasad ochrony podczas kaszlu i kichania oraz unikanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi;
 • Zachowanie dystansu od innych pasażerów, zwłaszcza podczas wchodzenia i wychodzenia z samolotu;
 • W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się na pokładzie;
 • W przypadku dokonywania zakupów, preferowaną metodą płatności są transakcje bezgotówkowe;
 • W ofercie sprzedażowej będą dostępne jednorazowe maseczki ochronne oraz żel antybakteryjny w saszetkach;
 • Przed opuszczeniem pokładu konieczne będzie wypełnienie rozdawanego przez personel pokładowy Formularza Lokalizacji Pasażera, który zostanie przekazany lokalnym władzom sanitarnym i posłuży do ewentualnego późniejszego kontaktu z Państwem.

Poniżej przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących przetwarzania danych zawartych na Karcie Lokalizacji Podróżnego.

Enter Air jako przewoźnik lotniczy realizuje obowiązki wskazane w przepisach ustawy Prawo lotnicze i aktów wykonawczych. Obowiązek zbierania kart lokalizacji podróżnego wynika z wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Po przylocie do Polski personel pokładowy Enter Air przekazuje uzupełnione karty lokalizacji podróżnego osobie wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem.

Administratorem danych zawartych w karcie lokalizacyjnej oraz związanych z obowiązkiem odbycia kwarantanny jest Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Minister Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mz.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z naszą wiedzą, celem przetwarzania jest zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz aktów wykonawczych do ustawy.

UWAGA, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pasażerowie nie przestrzegający obowiązkowych środków zapobiegawczych mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z zapisami OWP (Ogólne Warunki Przewozu).

 

Podczas całej podróży

Stosuj zasady ochrony podczas kaszlu oraz kichania.
Zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza, ręce umyj używając mydła i wody lub zdezynfekuj dłonie za pomocą płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Jeśli to możliwe unikaj dotykania w terminalu lotniska wszelkich powierzchni, poręczy, przycisków, klamek itp.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy sobą a innymi ludźmi.

Zdejmowanie i zakładanie maseczki
Przed zdjęciem maseczki i po jej założeniu umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj dłonie za pomocą płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO GRECJI:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Grecji, obowiązkowa jest rejestracja i wypełnienie Formularzy Lokalizacji Pasażera minimum 24h przed wylotem na stronie: https://travel.gov.gr/#/form 
Po dokonaniu rejestracji pasażer otrzymuje kod QR, który musi okazać lokalnej obsłudze na wylocie, podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie do Grecji. Rodzina lub towarzysze podróży mogą podróżować pod jednym kodem QR, pod warunkiem, że wszyscy są wymienieni w kodzie QR i Formularzu Lokalizacji Pasażera.

Osoby podróżujące do Grecji (łącznie z dziećmi powyżej 5 roku życia) zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim. Osoby w pełni zaszczepione (co najmniej 14 dni przed przylotem do Grecji), są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Certyfikat szczepienia musi zostać wystawiony w języku angielskim. Pasażerowie bez kodu QR oraz bez testu PCR lub certyfikatu szczepień nie zostaną wpuszczeni na poklad samolotu.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO HISZPANII:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Hiszpanii, obowiązkowa jest rejestracja na stronie: https://www.spth.gob.es
Koniecznym jest wypełnienie danego formularza i wygenerowanie kodu QR na minimum 48 godzin przed odlotem. Kod QR jest akceptowany w formie elektornicznej oraz papierowej. Osoby podróżujące do Hiszpanii zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (RT-PCR, TMA lub inny typ testu oparty na równoważnych technikach molekularnych), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO PORTUGALII:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Portugalii, obowiązkowa jest rejestracja na stronie: https://madeirasafe.com/#/login
Koniecznym jest wypełnienie danego formularza i wygenerowanie kodu QR na minimum 48 godzin przed odlotem.

Pasażerowie są zobowiązani do wykonania testu PCR na obecność koronawirusa nie wcześniej niż 72h przed podróżą i wykazania negatywnego wyniku lokalnym władzom zaraz przylocie. Pasażerowie, którzy nie wykonali testu PCR przed wylotem, zostaną poddani testom bezpośrednio po przylocie do Portugalii. Dzieci do lat 11 są zwolnieni z wykonania testów. Osoby posiadające dokument lekarski potwierdzający przebycie choroby (wydany w ciągu ostatnich 90 dni) lub osoby posiadające dokument lekarski potwierdzający poddaniu się szczepieniu są zwolnieni z obowiązku poddania się testom.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO CHORWACJI:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Chorwacji, wymagana jest rejestracja na stronie: https://entercroatia.mup.hr
Po dokonanej rejsetracji każdy pasażer otrzymuje dokument potwierdzający, który powinien posiadać ze sobą na czas podróży.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH NA CYPR:

Osoby podróżujące na Cypr zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą.

UWAGA! Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Zaświadczenie musi być wystawione w jęzuku angielskim. Osoby w pełni zaszczepione co najmniej 14 dni przed przylotem na Cypr, są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Certyfikat szczepienia musi zostać wystawiony w języku angielskim. 

Ponadto osoby podróżujące na Cypr muszą nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem podróży wypełnić on-line ankietę (Cyprus Flight Pass) uprawniającą do wjazdu na Cypr.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO TUNEZJI:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Tunezji wymagane jest wykonanie testu RT-PCR nie wcześniej niż 72h przed podróżą. Wymagana jest również rejestracja przed odprawą biletowo-bagażową na stronie https://app.e7mi.tn
Podczas odprawy biletowo-bagażowej obsługa lotniskowa dokonuje weryfikacji, czy pasażer dokonał rejestracji. W przypadku braku rejestracji, pasażer może zostać niedopuszczony do wylotu do Tunezji.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO EGIPTU:

 W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Egipcie, wymagane jest wykonanie testu PCR nie wcześniej niż 72h przed podróżą. Pasażer musi przedstawić negatywny test podczas odprawy biletowo-bagażowej. Pasażerowie, którzy nie wykonali testu PCR przed wylotem, mają możliwość wykonania testu bezpośrednio po przylocie do Egiptu, za dodatkową opłatą 30$. Po wykonaniu testów będą musieli poddać się kwarantannie (samoizolacja w pokoju hotelowym) na czas otrzymania negatywnego wyniku.

Dodatkowo na pokładzie samolotu zostaną rozdane egipskie formularze zdrowotne przez załogę, które muszą zostać uzupełnione przez każdego pasażera. 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO KENII

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Kenii, wymagane jest wykonanie testu PCR nie wcześniej niż 96h przed podróżą. Pasażer musi przedstawić negatywny test podczas odprawy biletowo-bagażowej.

Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Zaświadczenie musi być wystawione w jęzuku angielskim.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO TURCJI:

Pasażerowie w wieku 6 lat i starsi podróżujący do Turcji zobowiązani są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Dodatkowo pasażerowie mają obowiązek wypełnić Formularz Podróży w ciągu ostatnich 72 godzin przed podróżą, który będzie sprawdzany podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie do Turcji. Formularz należy wypełnić przez stronę register.health.gov.tr.
Uzupełniony formularz należy posiadać w wersji elektronicznej lub papierowej.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH (DUBAJ):

Osoby podróżujące do Dubaju zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu, negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Potwierdzenie negatywnego testu na obecność koronawirusa w języku angielskim musi zostać wydrukowane. Dzieci poniżej 12 roku życia są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Bieżące i aktualne informacje dotyczące dodatkowych procedur COVID-19 dostępne są TUTAJ. Pasażerowie muszą po przylocie pobrać i zrejestrować się na aplikacji Ministerstwa Zdrowia ZEA na telefon - pobierz TUTAJ. Zgodnie z lokalnymi wymogami na lotnisku w Dubaju, po przylocie zostaną wykonane ponowne testy PCR.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH (FUDŻAJRA):

Osoby podróżujące do Fudżajry zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu, negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 96 godzin przez podróżą. Potwierdzenie negatywnego testu na obecność koronawirusa w języku angielskim musi zostać wydrukowane. Dodatkowo każdy z pasażerów ma obowiązek wypełnić Formularz Oświadczenia oraz Formularz Zgody Pasażera. Każdy pasażer ma obowiązek posiadać wypełnione dokumenty na cały czas podróży. Pasażerowie muszą po przylocie pobrać i zrejestrować się na aplikacji Ministerstwa Zdrowia ZEA na telefon - pobierz TUTAJ. Zgodnie z lokalnymi wymogami na lotnisku w Fudżajrze, po przylocie zostaną wykonane ponowne testy PCR oraz zostanie wykonany pomiar temperatury.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH NA WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA:

Pasażerowie podróżujący na Wyspy Zielonego Przylądka zobowiązani są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR/antygenowy/molekularny), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Dzieci do lat 7 są zwolnione z wykonania testów na obecność koronawirusa. Pasażerowie muszą wydrukować i wypełnić Formularz Deklaracji Zdrowia oraz Formularz Lokalizacyjny. Zaleca się również uzupełnienie i wydrukowanie elektronicznej wersji formularzy (kliknij - TUTAJ). Dokumenty będą sprawdzane na przylocie przez lokalne władze lotniska.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO BUŁGARII:

Pasażerowie podróżujący do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą lub testu antygenowego wykonanego 48 godzin przed podróżą.

Osoby w pełni zaszczepione (co najmniej 14 dni przed przylotem do Bułgarii) są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa oraz nie podlegają kwarantannie po przylocie. Od osób zaszczepionych wymagany jest certyfikat potwierdzający szczepienie zawierający nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datą urodzenia, datami podania odpowiednich dawek szczepionki.

Z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnieni są również ozdrowieńcy. W przypadku ozdrowieńców wymagany jest dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19, zapisane alfabatem łacińskim (PCR lub RAT) oraz wynik pozytywny (POSITIVE), umożliwiający interpretację dokumentu.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO ALBANII:

Pasażerowie podróżujący do Albanii nie mają obowiązku poddawania się testom na obecność koronawirusa.
Osoby lecący do Albanii są jedynie zobowiązani do wypełnienia Karty Deklaracji Zdrowia.

 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z ulotkami

 • COVID-19 Zasady Bezpieczeństwa - pobierz TUTAJ.
 • Jak skutecznie myć ręcę? - pobierz TUTAJ.
 • Jak poprawnie nałożyć maseczkę? pobierz TUTAJ.

 Jeżeli podejrzewasz u siebie objawy COVID 19 - zasięgnij telefonicznie pomocy medycznej. 


Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.