Przed lotem

Jeżeli planujesz podróż jeszcze w tym roku sprawdź, co musisz wiedzieć o dodatkowych procedurach przed odlotem.

COVID-19

Wszystkie rejsy realizujemy z zachowaniem najwyższych standardów i zgodnie z procedurami bezpieczeństwa stworzonymi na podstawie wytycznych Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).
Procedury obejmują zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i na lotnisku.

Obowiązkiem pasażera jest znajomość i przestrzeganie specyficznych ograniczeń lub obowiązków wprowadzonych w związku aktualną sytuacją epidemiczną w krajach do których Państwo się udajecie.
Prosimy o śledzenie na bieżąco zaleceń dla podróżujących na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Prosimy o zmianę terminu rezerwacji w uzgodnieniu z Państwa biurem podróży i rezygnację z wyjazdu, jeśli:

 • W ciągu ostatnich 7 dni przed planowaną podróżą stwierdzili Państwo u siebie symptomy COVID 19 (temperatura ciała 38°C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne);
 • Ktoś w Państwa najbliższym otoczeniu przejawiał opisane powyżej symptomy COVID 19 w ciągu ostatnich 14 dni;
 • W ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo kontakt z osobą zakażoną COVID 19.

UWAGA. Przypominamy, że osoby których stan zdrowia nie pozwala na bezpieczne odbycie podróży mogą nie zostać wpuszczone na pokład przez lotniskowe służby sanitarne.

 

Przed rejsem

 • Należy wydrukować i maksymalnie 24h przed rejsem wypełnić deklarację dotyczącą aktualnego stanu zdrowia. Formularz Deklaracji Zdrowotnej jest dostępny TUTAJ. Deklaracja będzie zbierana od Państwa przez agentów obsługi naziemnej przed wylotem i na jej podstawie otrzymają Państwo kartę pokładową (boarding) upoważniającą do wejścia na pokład naszego samolotu. Brak złożenia deklaracji będzie skutkował odmową przewozu;
 • Na terenie lotnisk i na pokładzie samolotu obowiązkowe jest noszenie maseczki ochronnej. Zgodnie z zaleceniami europejskimi powinna być to maseczka medyczna, którą należy zmieniać zgodnie z zaleceniem producenta, a jeśli nie zostało to przez niego określone, nie rzadziej niż co 4 godziny. Bardzo prosimy o zabranie odpowiedniej ilości maseczek ochronnych, pozwalających na bezpieczne odbycie całej podróży;
 • Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje pasażerów od 6 roku życia. Przy rejsach do i z Polski, decyzją krajowych władz sanitarnych obowiązek ten został wprowadzony dla pasażerów powyżej 4 roku życia. Zwolnieni z obowiązku są pasażerowie z przeciwwskazaniami medycznymi;
 • Maseczki trzeba będzie zdjąć na polecenie pracowników ochrony lub funkcjonariuszy Straży Granicznej podczas kontroli bezpieczeństwa oraz kontroli paszportowej;
 • Prosimy o uwzględnienie w planie podróży na lotnisko wprowadzonych przez porty lotnicze procedur kontroli bezpieczeństwa zdrowotnego i wcześniejsze przybycie na lotnisko, na około 3 godziny przed planowaną godziną startu, chyba, że Państwa biuro podróży wskazało inaczej;
 • Wstęp do terminala lotniska został ograniczony tylko dla pasażerów odbywających podróż danego dnia, w związku z czym prosimy o przygotowanie do okazania potwierdzenia rezerwacji oraz przybycie bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią pasażerowie wymagający asysty;
 • Prosimy o ograniczenie ilości bagażu podręcznego do niezbędnego minimum, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się po kabinie.

 

Na lotnisku

 • Wstęp do terminala lotniska został ograniczony tylko dla pasażerów odbywających podróż danego dnia, w związku z czym prosimy o przygotowanie do okazania potwierdzenia rezerwacji oraz przybycie bez osób towarzyszących. Wyjątek stanowią pasażerowie wymagający osoby towarzyszącej;
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszyscy pracownicy lotniska zostali wyposażeni w środki ochrony indywidualnej a powierzchnie z którymi pasażerowi lub ich bagaże mogą mieć bezpośredni kontakt takie jak klamki czy przyciski w windach, wózki bagażowe czy pojemniki wykorzystywane podczas kontroli bezpieczeństwa są regularnie dezynfekowane;
 • Zgodnie z lokalnymi procedurami portu lotniczego wszyscy podróżni wchodzący do terminala mogą podlegać obowiązkowemu badaniu temperatury ciała. Pomiar temperatury wykonywany jest metodą bezdotykową przez bramki z kamerami termowizyjnymi;
 • Pasażerowie z objawami COVID-19 (temperatura ciała 38°C i powyżej, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu lub inne objawy grypopodobne) podlegają dwukrotnemu pomiarowi temperatury z przerwą 15 min. w pomieszczeniu do oceny zdrowia pasażerów. Na podstawie wyników badania służby medyczne podejmują decyzję o możliwości odbycia podróży;
 • Podczas przebywania na terenie lotniska (m.in. na terenie terminala, w trakcie kontroli bezpieczeństwa, kontroli paszportowej, podczas wchodzenia i wychodzenia z samolotu, przy odbiorze bagażu) konieczne jest utrzymanie dystansu fizycznego pomiędzy pasażerami wynoszącego co najmniej 1,5 m.

UWAGA, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pasażerowie nie przestrzegający obowiązkowych środków zapobiegawczych podlegają odmowie wejścia do terminala i na pokład statku powietrznego.

 

Na pokładzie

 • Poza obowiązkowym noszeniem maseczki, prosimy o przestrzeganie zasad higieny – dezynfekcję dłoni odpowiednim płynem, zasad ochrony podczas kaszlu i kichania oraz unikanie bliskiego kontaktu z innymi ludźmi;
 • Zachowanie dystansu od innych pasażerów, zwłaszcza podczas wchodzenia i wychodzenia z samolotu;
 • W miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się na pokładzie;
 • W przypadku dokonywania zakupów, preferowaną metodą płatności są transakcje bezgotówkowe;
 • W ofercie sprzedażowej będą dostępne jednorazowe maseczki ochronne oraz żel antybakteryjny w saszetkach;
 • Przed opuszczeniem pokładu konieczne będzie wypełnienie rozdawanego przez personel pokładowy Formularza Lokalizacji Pasażera, który zostanie przekazany lokalnym władzom sanitarnym i posłuży do ewentualnego późniejszego kontaktu z Państwem.

Poniżej przekazujemy Państwu kilka informacji dotyczących przetwarzania danych zawartych na Karcie Lokalizacji Podróżnego.

Enter Air jako przewoźnik lotniczy realizuje obowiązki wskazane w przepisach ustawy Prawo lotnicze i aktów wykonawczych. Obowiązek zbierania kart lokalizacji podróżnego wynika z wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Po przylocie do Polski personel pokładowy Enter Air przekazuje uzupełnione karty lokalizacji podróżnego osobie wyznaczonej przez zarządzającego lotniskiem.

Administratorem danych zawartych w karcie lokalizacyjnej oraz związanych z obowiązkiem odbycia kwarantanny jest Minister Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa.

Minister Zdrowia wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@mz.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Zgodnie z naszą wiedzą, celem przetwarzania jest zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz aktów wykonawczych do ustawy.

UWAGA, zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych pasażerowie nie przestrzegający obowiązkowych środków zapobiegawczych mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności zgodnie z zapisami OWP (Ogólne Warunki Przewozu).

 

Podczas całej podróży

Stosuj zasady ochrony podczas kaszlu oraz kichania.
Zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza, ręce umyj używając mydła i wody lub zdezynfekuj dłonie za pomocą płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

Jeśli to możliwe unikaj dotykania w terminalu lotniska wszelkich powierzchni, poręczy, przycisków, klamek itp.

Zachowaj bezpieczną odległość
Zachowaj co najmniej 1,5 metra odległości pomiędzy sobą a innymi ludźmi.

Zdejmowanie i zakładanie maseczki
Przed zdjęciem maseczki i po jej założeniu umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj dłonie za pomocą płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%).

 

UWAGA! W ZWIĄZKU Z CZĘSTĄ ZMIANĄ REGULACJI I ZASAD PODRÓŻOWANIA PROSIMY O MONITOROWANIE OFICJALNYCH INFORMACJI NA STRONACH RZĄDOWYCH DANEGO KRAJU, DO KTÓREGO PAŃSTWO PODRÓŻUJĄ ORAZ STRON POLSKIEGO MINISTERSTWA SPRAW ZAGRANICZNYCH. 

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO POLSKI:

Na granicach zewnętrznych UE/Schengen z kwarantanny są zwolnione osoby  posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, ale tylko ten poświadczony unijnym cyfrowym zaświadczeniem COVID-19. Pozostałe zaświadczenia o negatywnym wyniku testu nie zwalniają z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granic zewnętrznych.

Na granicach zewnętrznych z kwarantanny są zwolnione również osoby zaszczepione i ozdrowieńcy oraz określone kategorie osób (m.in.: dyplomaci, żołnierze, załogi statków powietrznych itd.) wymienione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Dzieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice zewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionymi przeciwko COVID-19, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

W przypadku podróży z państw nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwem członkowskim Unii Europejskiej, okres odbycia 10-dniowej kwarantanny ulega skróceniu, gdy wynik testu w kierunku SARS-Cov-2 jest negatywny, a test został wykonany po przekroczeniu granicy Polski w okresie nie wcześniejszym niż 7 dni, licząc od momentu jej przekroczenia. !! Nie dotyczy to osób, które rozpoczęły podróż w jednym z krajów strefy Schengen lub w kraju należącym do Unii Europejskiej (czyli również podróżnych z Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii).Obowiązek odbycia kwarantanny uznaje się za zrealizowany z chwilą wprowadzenia negatywnego wyniku testu do systemu teleinformatycznego przez medyczne laboratorium diagnostyczne (wykonujące  diagnostykę  zakażenia  wirusem SARS-CoV-2). !

Od 10 lipca osoby podróżujące z państwa, które nie należy do strefy Schengen/UE, ale uzgodniło z Rzeczpospolitą Polską zasady przepływu osób w związku z ograniczeniami wprowadzonymi na czas epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-Cov-2, mogą zostać zwolnione z kwarantanny jeżeli w okresie 48 h po przekroczeniu granicy, uzyskają negatywny wynik testu w kierunku SARS-Cov-2. Wykaz tych państw na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych - "Informacje dla podróżujących".

Uwaga! Z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby podróżujące samolotem z krajów spoza strefy Schengen, które po przylocie do Polski przebywają na terytorium naszego kraju nie dłużej niż 24 h i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot w okresie 24 h, licząc od momentu przylotu na terytorium Polski.

Obostrzenia związane z przekraczaniem granicy obowiązują również na granicach wewnętrznych UE/Schengen:

 • osoby podróżujące statkiem powietrznym z krajów strefy Schengen mają obowiązek posiadać negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku Sars-Cov-2, który powinni okazać na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej. Wynik testu, w języku polskim lub angielskim, musi być uzyskany w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu zwolnieni są podróżni, o których mowa w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, 3, 14, 18 i 23 (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii).


D
zieci do ukończenia 12 roku  życia przekraczające granice wewnętrzne są zwolnione z kwarantanny jeżeli podróżują pod opieką dorosłych będących osobami zaszczepionym przeciwko COVID-19, lub posiadającymi negatywny wynik testu w kierunku SaRS-CoV-2 wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy, albo pod opieką przedstawiciela linii lotniczej.

Źródło - Oficjalna strona internetowa Polskiej Straży Granicznej (dostęp 12.07.2021).


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO GRECJI:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Grecji, obowiązkowa jest rejestracja i wypełnienie Formularzy Lokalizacji Pasażera minimum na stronie: https://travel.gov.gr/#/form 
Po dokonaniu rejestracji pasażer otrzymuje kod QR, który musi okazać lokalnej obsłudze na wylocie, podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie do Grecji. Rodzina lub towarzysze podróży mogą podróżować pod jednym kodem QR, pod warunkiem, że wszyscy są wymienieni w kodzie QR i Formularzu Lokalizacji Pasażera.

Osoby podróżujące do Grecji zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą lub negatywnego wyniku testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed podróżą. Negatywny wynik testu musi zostać wystawiony w języku angielskim. Dzieci do 12 roku życia są zwolnione z wykonywania testów. Osoby w pełni zaszczepione (co najmniej 14 dni przed przylotem do Grecji), są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Certyfikat szczepienia musi zostać wystawiony w języku angielskim. Pasażerowie bez kodu QR oraz bez testu PCR/antygenowego lub certyfikatu szczepień nie zostaną wpuszczeni na pokład samolotu. Zwolnieni z wykonania testów są również ozdrowieńcy. Osoby takie muszą posiadać zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR lub antygnowym (w języku angielskim), potwierdzającym zachorowanie w czasie od 2 do 9 miesięcy poprzedzających przylot do Grecji.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO HISZPANII:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Hiszpanii, obowiązkowa jest rejestracja na stronie: https://www.spth.gob.es
Koniecznym jest wypełnienie danego formularza i wygenerowanie kodu QR na minimum 48 godzin przed odlotem. Kod QR jest akceptowany w formie elektornicznej oraz papierowej.

Decyzją władz Hiszpanii od dnia 21.06.2021 r. Polska nie znajduje się już na liście „Państw/Terytorium podwyższonego ryzyka dot. COVID’19” i tym samym dotychczasowe obostrzenia, czyli posiadania przez pasażerów certyfikatów szczepień, ozdrowienia lub negatywnego testu na obecność wirusa COVID’19 nie są już wymagane. 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO PORTUGALII (REGION AUTONOMICZNY MADERY):

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Portugalii, obowiązkowa jest rejestracja na stronie: https://madeirasafe.com/#/login
Koniecznym jest wypełnienie danego formularza i wygenerowanie kodu QR na minimum 48 godzin przed odlotem.

Pasażerowie są zobowiązani do wykonania testu PCR na obecność koronawirusa nie wcześniej niż 72h przed podróżą i wykazania negatywnego wyniku lokalnym władzom zaraz przylocie. Pasażerowie, którzy nie wykonali testu PCR przed wylotem, zostaną poddani testom bezpośrednio po przylocie do Portugalii. Dzieci do lat 11 są zwolnieni z wykonania testów. Osoby posiadające dokument lekarski potwierdzający przebycie choroby (wydany w ciągu ostatnich 180 dni) lub osoby posiadające dokument lekarski potwierdzający poddaniu się szczepieniu są zwolnieni z obowiązku poddania się testom.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO PORTUGALII (KONTYNENTALNEJ):

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Portugalii kontynentalnej, obowiązkowa jest rejestracja na stronie https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card w celu wygenerowania Karty Lokalizacji Pasażera.


Pasażerowie nie mogą wjechać do Portugalii, jeśli nie posiadają negatywnego wyniku testu RT-PCR (lub podobnego testu NAAT) przeprowadzonego w ciągu 72 godzin przed wejściem na pokład, lub szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego w ciągu 48 godzin przed wejściem na pokład, lub certyfikatu EU Digital Covid.

Certyfikat EU Digital Covid jest akceptowany w formie cyfrowej lub papierowej i musi zawierać jedną z poniższych informacji:

- Świadectwo szczepień potwierdzające, że pasażer był w pełni zaszczepiony przez co najmniej 14 dni;
- Negatywny wynik testu RT-PCR (lub podobnego testu NAAT) wykonanego w ciągu 72 godzin przed przyjęciem na pokład lub szybkiego testu antygenowego wykonanego w ciągu 48 godzin przed przyjęciem na pokład;
- lub Świadectwo wyzdrowienia potwierdzające, że pasażer wyzdrowiał z Covid-19, po pozytywnym wyniku testu NAAT przeprowadzonego w okresie od 11 dni do 180 dni przed podróżą.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat są zwolnieni z wykonywania testów oraz posiadania certyfikatu szczepienia.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH NA CYPR:

W związku z lokalnymi restrykcjami władze cypryjskie wprowadziły kategoryzację państw pod względem ilości przypadków zachorowań na obecność Covid-19. Lista kategoryzacji państw znajduje się na stronie: https://cyprusflightpass.gov.cy/en/COUNTRY-CATEGORIES

Kategoria zielona (od dnia 17.06.2021 Polska znajduje się na zielonej liście):

Pasażerowie podróżujący z krajów zielonej kategorii są zwolnieni z konieczności posiadania negatywnego testy na obecność COVID'19. Dodatkowo każdy pasażer ma obowiązek wypełnienia formularza online nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem (Cyprus Flight Pass).

Kategoria żółta:

Osoby podróżujące na Cypr z krajów żółtej kategorii zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Zaświadczenie musi być wystawione w jęzuku angielskim. Osoby w pełni zaszczepione co najmniej 14 dni przed przylotem na Cypr, są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Certyfikat szczepienia musi zostać wystawiony w języku angielskim. Dodatkowo każdy pasażer ma obowiązek wypełnienia formularza online  nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem (Cyprus Flight Pass).

Kategoria czerwona:

Osoby podróżujące na Cypr z krajów czerwonej kategorii zobowiązane są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą. Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Zaświadczenie musi być wystawione w jęzuku angielskim. Osoby w pełni zaszczepione co najmniej 14 dni przed przylotem na Cypr, są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Certyfikat szczepienia musi zostać wystawiony w języku angielskim. Dodatkowo każdy pasażer ma obowiązek wypełnienia formularza online  nie wcześniej niż 24 godziny przed wylotem (Cyprus Flight Pass).

Oprócz tego każdy pasażer po przylocie będzie poddawany dodatkowym testom na terenie lotniska. Następnie pasażer będzie skierowany na kawarantanne do momentu otrzymania wyniku testu.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO TUNEZJI:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Tunezji wymagane jest wykonanie testu RT-PCR nie wcześniej niż 72h przed podróżą. Pasażerowie do 12 roku życia są zwolnieni z wykonaywania testów. Wymagana jest również rejestracja przed odprawą biletowo-bagażową na stronie https://app.e7mi.tn.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO EGIPTU:

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Egipcie, wymagane jest wykonanie testu PCR nie wcześniej niż 72h przed podróżą. Wystawiony test PCR w języku angielskim lub arabsim musi zawierać kod QR. Pasażer musi przedstawić negatywny test podczas odprawy biletowo-bagażowej. Pasażerowie, którzy nie wykonali testu PCR przed wylotem, mają możliwość wykonania testu bezpośrednio po przylocie do Egiptu, za dodatkową opłatą 30$. Po wykonaniu testów będą musieli poddać się kwarantannie (samoizolacja w pokoju hotelowym) na czas otrzymania negatywnego wyniku. Osoby w pełni zaszczepione (co najmniej 14 dni przed przylotem do Egiptu), są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa. Zwolnieni z wykonania testów są również dzieci poniżej 6 roku życia.

Dodatkowo na pokładzie samolotu zostaną rozdane egipskie formularze zdrowotne przez załogę, które muszą zostać uzupełnione przez każdego pasażera. 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO KENII

W związku z nowymi procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie Kenii, wymagane jest wykonanie testu PCR nie wcześniej niż 96h przed podróżą. Pasażer musi przedstawić negatywny test podczas odprawy biletowo-bagażowej.

Zaświadczenie o wyniku testu będzie uznane tylko wtedy, jeżeli będzie zawierało następujące dane: data pobrania próbki do badania, określenie metody wykonania testu (musi to być molekularny test RT-PCR, wszelkie inne testy na przeciwciała/antygeny nie będą akceptowane), imię i nazwisko osoby poddanej testowi oraz wynik testu. Zaświadczenie musi być wystawione w jęzuku angielskim.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO TURCJI:

Pasażerowie w wieku 12 lat i starsi podróżujący do Turcji zobowiązani są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godzin przed podróżą, bądź test antygenowy wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed podróżą. Dodatkowo pasażerowie mają obowiązek wypełnić Formularz Podróży w ciągu ostatnich 72 godzin przed podróżą, który będzie sprawdzany podczas odprawy pasażerskiej oraz po przylocie do Turcji. Formularz należy wypełnić przez stronę register.health.gov.tr.
Uzupełniony formularz należy posiadać w wersji elektronicznej lub papierowej. Zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa są osoby, które zostały w pełni zaszczepione (minęło 14 dni od podania ostatniej dawki szczepienia). Osoby te muszą okazać zaświadczenie potwierdzające wykonania szczepienia. Zwolnieni z wykonania testów są również ozdrowieńcy. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu potwierdzającym zachorowanie w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed wylotem.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH NA WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA:

Pasażerowie muszą wydrukować i wypełnić Formularz Deklaracji Zdrowia oraz Formularz Lokalizacyjny. Zaleca się również uzupełnienie i wydrukowanie elektronicznej wersji formularzy (kliknij - TUTAJ). Dokumenty będą sprawdzane na przylocie przez lokalne władze lotniska. Pasażerowie podróżujący na Wyspy Zielonego Przylądka zobowiązani są spełniać jeden z poniższych warunków przed wejściem na pokład samolotu:

 • Posiadają negatywny wynik testu PCR wykonanego wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed podróżą lub testu antygenwego wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed podróżą;
 • (Ozdrowieńcy) Posiadają zaświadczenie o pozytywnym wyniku testu PCR przeprowadzonym w okresie od 14 do 90 dni;
 • Posiadają potwierdzenie pełnego szczepienia. Honorowane szczepionki:
  AstraZeneca (14 dni od ostatniej dawki);
  Johnson & Johnson (28 dni od ostatniej dawki);
  Moderna (14 dni od ostatniej dawki);
  Pfizer (14 dni od ostatniej dawki);
  Sinopharm (14 dni od ostatniej dawki);
  Sinovac (14 dni od ostatniej dawki);
  Sputnik V (14 dni od ostatniej dawki);

Dzieci poniżej 12 roku życia zwolnione są z testów i szczepień.

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO BUŁGARII:

Pasażerowie podróżujący do Bułgarii zobowiązani są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (PCR), wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez podróżą lub testu antygenowego wykonanego 48 godzin przed podróżą.

Osoby w pełni zaszczepione (co najmniej 14 dni przed przylotem do Bułgarii) są zwolnieni z wykonania testu na obecność koronawirusa oraz nie podlegają kwarantannie po przylocie. Od osób zaszczepionych wymagany jest certyfikat potwierdzający szczepienie zawierający nazwisko osoby zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z dokumentem tożsamości, z którym podróżuje, datą urodzenia, datami podania odpowiednich dawek szczepionki.

Z obowiązku odbywania kwarantanny zwolnieni są również ozdrowieńcy. W przypadku ozdrowieńców wymagany jest dokument wystawiony od 15 do 180 dni od daty pozytywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19. Dokument musi zawierać: imię i nazwisko osoby zgodne z dokumentem tożsamości, z którym się podróżuje, dane placówki medycznej wykonującej badanie (nazwa, adres lub inne dane kontaktowe), datę przeprowadzenia testu (PCR lub szybkiego testu antygenowego dla COVID-19), zapisane alfabatem łacińskim oraz wynik pozytywny (POSITIVE) umożliwiający prawidłową interpretację dokumentu.

Dzieci poniżej 12 lat są zwolnione z testów i szczepień.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO ALBANII:

Od dnia 06.09.2021 asażerowie podróżujący do Albanii muszą posiadać jeden z następujących certyfikatów:

• paszport szczepień, w którym od dnia pełnego szczepienia mają co najmniej dwa tygodnie;
• negatywny wynik testu PCR w ciągu 72 godzin lub szybki test antygenowy w ciągu 48 godzin;
• dowód przejścia zakażenia Sars-Cov2, ważny do 6 miesięcy po wyzdrowieniu.

Dzieci do lat 6 są zwolnieni z posiadania powyżsyzch certyfikatów.

Obywatele albańscy mieszkający w Albanii, którzy powracają i nie posiadają żadnego z powyższych dokumentów, muszą izolować się przez 10 dni i poinformować organ ds. zdrowia o przeprowadzeniu testu na koniec okresu izolacji.


WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO TANZANII:

Pasażerowie w wieku 5 lat i starsi podróżujący do Tanzanii zobowiązani są do przedstawienia przed wejściem na pokład samolotu negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa PCR (wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przez przylotem) lub testu antygenowego maksymalnie 24 godzin przed przylotem. Dodatkowo pasażer ma obowiązek wypełnić formularz na stronie https://afyamsafiri.moh.go.tz/
Należy pamiętać, że ten formularz można przesłać tylko w ciągu 24 godzin przed przyjazdem.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH DO FRANCJI:

Pasażerowie podróżujący do Francji mają obowiązek wykonania testu PCR na obecność koronawirusa wykonanego nie wcześniej niż 72 godzin przed wylotem. Zwolnieni z wykonania testu są osoby, który zostały w pełni zaszczepione. Osoby te muszą posiadać zaświadczenie potwierdzające otrzymanie szczepienia. Dzieci poniżej 11 roku życia nie muszą przedstawiać zaświadczenia związanego z testem lub szczepieniem. Dodatkowo każdy pasażer podróżujący do Francji musi wydrukować i wypełnić Formularz Deklaracji Zdrowia i okazać go lokalnym służbom na przylocie. Bieżące informacje dot. restrykcji znajdują się na stronie https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

 

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z ulotkami

 • COVID-19 Zasady Bezpieczeństwa - pobierz TUTAJ.
 • Jak skutecznie myć ręcę? - pobierz TUTAJ.
 • Jak poprawnie nałożyć maseczkę? pobierz TUTAJ.

 Jeżeli podejrzewasz u siebie objawy COVID 19 - zasięgnij telefonicznie pomocy medycznej. 


Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.