https://www.enterair.pl/slot-gacor/https://sdm.unsam.ac.id/assets/slot-gacor/http://ksdasulsel.menlhk.go.id/slot-gacor/https://ektpr.unsyiah.ac.id/slot-gacor/https://pps.uniga.ac.id/slot-gacor-terpercaya/http://pegawai.iaingorontalo.ac.id/slot-online/https://www.kip.kapuaskab.go.id/files/slot-gacor-terbaru/https://www.pmb.inkadha.ac.id/slot-gacor-terbaik/ EnterAir

O nas

Zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy w Enter Air

Enter Air - Kariera

Aktualnie prowadzimy rekrutacje na stanowiska:

Uważaj na fałszywe oferty pracy! Zapoznaj się z informacją TUTAJ.


Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych kandydatów na pracowników w Enter Air Sp. z o.o.

Niniejsza informacja kierowana jest do kandydatów na pracowników Enter Air Sp. z o.o., których dane osobowe zostaną pozyskane i będą przetwarzane przez Enter Air Sp. z o. o i jest przekazywana na postawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej w skrócie: „RODO”).

Enter Air Sp. z o. o  szanuje Państwa prywatność.

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją, dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Informujemy, że przesłanie CV jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Enter Air Sp. z o. o w celu przeprowadzenia rekrutacji.  

Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem w innych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Enter Air Sp. z o. o. uprzejmie prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: „wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Enter Air Sp. z o. o.  moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji”

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Enter Air Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 74 (zwany dalej ENTER AIR) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000339408, NIP: 701-020-69-59, REGON: 142051272.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”). Kontakt z IOD we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez ENTER AIR  jest możliwy za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  • w formie elektronicznej na adres: daneosobowe@enterair.pl
  • w formie pisemnej na adres: IOD Enter Air Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 74, 02-146 Warszawa

ŹRÓDŁA DANYCH

ENTER AIR w procesie rekrutacji pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od kandydatów na pracowników.

ZAKRES DANYCH, CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji są wykorzystywane w celu prowadzenia naboru na stanowisko, na które Państwo aplikują lub w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych w celu prowadzenia naboru także na inne stanowiska zgodne z Państwa kwalifikacjami.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są:

  • obowiązujące przepisy prawa a więc art.221 Kodeksu pracy, który upoważnia nas do przetwarzania danych w celu zawarcia umowy o pracę w zakresie takich danych jak: Państwa imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia (podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. c RODO);
  • zgoda -jeśli w CV, ofercie pracy lub liście motywacyjnym przekazują nam Państwo inne dane niż wymienione w pkt 1 powyżej (np. przekazujesz nam swój wizerunek, adres e-maila lub numer telefonu komórkowego) to podstawą przetwarzania przez nas tych danych będzie Państwa zgoda (podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. a RODO);
  • Prawnie uzasadniony interes Administratora – w trakcie procesu rekrutacji możemy być zainteresowani przeprowadzaniem z Państwem rozmowy kwalifikacyjnej. Mamy uzasadniony interes w tym, aby wykorzystując dane pozyskane w trackie takiej rozmowy kwalifikacyjnej  sprawdzić umiejętności i zdolności kandydatów i ocenić czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które poszukujemy pracownika (podstawa prawna Art. 6 ust.1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu tj. spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Enter Air, podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne, podwykonawcom, podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową.

INFORMACJE O ZAMIARZE PRZEKAZYWANIA DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Dane osobowe uzyskane od Państwa w procesie rekrutacji nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM O PROFILOWANIU

Informujemy, że przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, Enter Air nie korzysta z profilowania jak również innego sposobu zautomatyzowanego przetwarzania danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

ENTER AIR będzie przechowywał pozyskane od Państwa dane osobowe przez okres 3 miesięcy od czasu zakończenia rekrutacji a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych przez okres 1 roku od czasu wyrażenia zgody.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania.

PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

Niezależnie od praw wymienionych powyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez Enter Air Pani/Pana danych osobowych, jeśli podstawą prawną wykorzystania danych jest uzasadniony interes administratora lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu wniosku nie będziemy już mogli przetwarzać Państwa danych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że wykażemy, iż istnieją : ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Informujemy, że mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych(PUODO)
Adres :Stawki 2,00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Copyright Enter Air 2016. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zakaz kopiowania.